Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów szkoły językowej

Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów szkoły językowej
English Language Education dr Marcin Rogalski 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest English Language Education dr Marcin Rogalski w Białymstoku, ul. Ciepła 3a/4, 15-472 Białystok, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Językowej Marcina Rogalskiego; zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem
  e-mail: biuro@englishlanguage.edu.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 1. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wystawiania faktur,
 3. wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 4. zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  1. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL lub nazwę firmy, adres, siedziba przedsiębiorcy NIP, REGON, adres e – mail oraz telefon oraz inne dane potrzebne do realizacji usługi lub umowy.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Następnie dane przechowywane będą przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, wynikający z przepisów prawa; dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

 

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
 5. przeniesienia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie
  art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 2. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, zaś niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji umowy. 
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie również do nich, w związku z czym powinna zostać im przez Państwa udostępniona.

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

 • Poniedziałek9am - 6pm
 • Wtorek9am - 6pm
 • Środa9am - 6pm
 • Czwartek9am - 6pm
 • Piątek9am - 6pm
 • SobotaZamknięte
 • NiedzielaZamknięte