Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Regulamin prowadzenia zajęć organizowanych przez English Language Education (ELE) Nauczanie języka angielskiego. Dr Marcin Rogalski.

Regulamin prowadzenia zajęć organizowanych przez English Language Education (ELE) Nauczanie języka angielskiego. Dr Marcin Rogalski.

Przedstawiony regulamin stanowi zasady funkcjonowania jednostki szkoleniowej English Language Education (ELE). Zapoznanie się oraz akceptacja z niżej przedstawionymi warunkami panującymi w English Language Education (ELE), jest warunkiem wpisu Uczestnika kursu/szkolenia na listę słuchaczy.

1. Celem działalności English Language Education jest prowadzenie kursów/szkoleń w zakresie nauki języków obcych, przygotowywania Uczestników do egzaminów maturalnych, państwowych egzaminów zawodowych na dowolnym etapie oraz poziomie kształcenia, egzaminów: Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE czy BEC), TELC oraz IELTS. Kursy oraz szkolenia prowadzone w English Language Education (ELE) wychodzą na przeciw potrzebom rynku oraz potrzebom Uczestników.

2. Kursy oraz szkolenia prowadzone są w okresie roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu zaistnienia dni ustawowo wolnych, zostaną odrobione w terminie dostosowanym do potrzeb Uczestników oraz lektora.

3. Zgłoszenie na kurs/szkolenie może nastąpić w formie telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz w siedzibie firmy. Przed przystąpieniem do szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem panującym w English Language Education (ELE). W nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podpisania umowy Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania ustalonej kwoty za kurs/szkolenie dokonując wpłaty na podany numer konta bankowego.

4. English Language Education (ELE) zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych we wskazanym w umowie okresie oraz miejscu z zachowaniem warunków wyszczególnionych w umowie. Wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia kursu/szkolenia przekazywane są Uczestnikowi drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

5. Termin przeprowadzenia kursu/szkolenia jest ustanowiony w warunkach umowy. W szczególnych sytuacjach możliwe jest wcześniejsze skończenie kursu/szkolenia pod warunkiem zrealizowania wszystkich godzin kursu/szkolenia, oraz wcześniejszym uzyskaniu zgody grupy biorącej udział w kursie/szkoleniu. English Language Education (ELE) zastrzega sobie prawo do odwołania 20% zajęć po wcześniejszym uzyskaniu zgody Uczestników kursu/szkolenia oraz wspólnemu uzgodnieniu terminu odrobienia zajęć, jednak w okresie trwania umowy.

6. Zajęcia prowadzone są w ramach jednostek lekcyjnych (45min oraz 60min). Przewidziane są następujące bloki lekcyjne: 1/45min. w tygodniu, 2/45min. tyg., 3/45min. tyg., 4/45min. tyg, 1/90min. tyg, 2/90min. tyg, 3/90min. tyg, 4/90min. tyg, 1/60min. tyg, 2/60min. tyg, 3/60min. tyg, 4/60min. tyg. W przypadkach indywidualnych możliwe są inne podziały jednostek lekcyjnych oraz częstotliwość odbywania.

English Language Education (ELE)

7. W przypadku zajęć grupowych liczba słuchaczy w grupie może wahać się od 4 do 10 osób. Cena za kurs/szkolenie uzależniona jest od liczby Uczestników w grupie. W przypadku zajęć indywidualnych cena za kurs/szkolenie ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Uczestnika oraz zaawansowania językowego.

8. W każdym momencie trwania kursu/szkolenia Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uwzględnieniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W sytuacji gdy liczba Uczestników kursu/szkolenia będzie niższa od liczby zadeklarowanej w umowie, organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków finansowych uczestnictwa w kursie/szkoleniu. Możliwe są następujące rozwiązania: zwiększenie opłaty za kurs/szkolenie, skrócenie okresu trwania kursu/szkolenia, przeniesienie Uczestnika do innej grupy, zwrot pozostałej kwoty wpłaconej za kurs/szkolenie.

9. Nieobecność na zajęciach nie stanowi pretensji do zwrotu opłaty za zajęcia. W przypadkach szczególnych możliwe jest odrobienie zajęć w terminie oraz warunkach uzgodnionych przez Uczestników kursu/szkolenia, lektora oraz Dyrektora English Language Education (ELE).

10. Kursy/szkolenia odbywają się w salach odpowiednio przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i odpowiadających potrzebom edukacyjnym Uczestników.

11. Każdy Uczestnik kursu/szkolenia otrzymuje certyfikat i/lub zaświadczenie potwierdzające udział w kursie/szkoleniu. Otrzymanie certyfikatu i/lub zaświadczenia uzależnione jest od regularnego uczestniczenia w zajęciach (możliwa jest 20% absencja na zajęciach), opanowania przez Uczestnika wiedzy i umiejętności objętych programem kursu/szkolenia oraz uiszczenia stosownej opłaty za kurs/szkolenie.

12. Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej w siedzibie English Language Education (ELE) ul. Ciepła 3a/4, 15-472 Białystok, innym miejscu wskazanym przez organizatora szkolenia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@englishlanguage.edu.pl. Reklamacja jest rozpatrywana przez dyrektora English Language Education (ELE) w przeciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zasadności reklamacji Uczestnik ma prawo do rekompensaty w postaci: powtórzenie kursu/ szkolenia, rabat za odbyty kurs/szkolenie lub rabat za przyszły kurs/szkolenie.

13. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
13.1 Uczestnik będzie uczestniczył w kursie/szkoleniu, a nieobecności na zajęciach zostaną usprawiedliwione.
13.2 Uczestnik kursu/szkolenia dostosuje się do reguł panujących w grupie, opierających się na zasadach współżycia społecznego.
13.3 Uczestnik kursu/szkolenia w miarę swoich możliwości będzie brał udział w zadaniach zorganizowanych przez prowadzącego a niezbędnych do zrealizowania celów merytoryczno/praktycznych kursu/szkolenia.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2018.

English Language Education (ELE)

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

  • Poniedziałek9am - 6pm
  • Wtorek9am - 6pm
  • Środa9am - 6pm
  • Czwartek9am - 6pm
  • Piątek9am - 6pm
  • SobotaZamknięte
  • NiedzielaZamknięte