Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Statut szkoły English Language Education (ELE)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne, nazwa, typ szkoły

1. Szkoła językowa English Language Education. Nauczanie języka angielskiego. dr Marcin Rogalski, zwana dalej Szkołą, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.
2. Podstawą prawną działania Szkoły jest:
a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia  ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 poz. 186, z późniejszymi zmianami).
b) Statut Szkoły Językowej.
3. Wewnętrzne zasady funkcjonowania Szkoły zawarte są w;
a) Regulaminie prowadzenia zajęć organizowanych przez English Language Education. dr Marcin Rogalski.
b) Zarządzeniach dyrektora Szkoły.

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Szkoły

1. Organem Szkoły jest:
a) Dyrektor Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły jest naczelnym organem wykonawczym Szkoły nadzorującym pracę lektorów oraz pracowników administracji.
3. Dyrektor Szkoły:
a) reprezentuje Szkołę,
b) dba o jakość kształcenia w Szkole,
c) nadzoruje wykonywanie obowiązków przez lektorów oraz pracowników administracyjnych,
d) wyznacza zakres obowiązków dla lektorów oraz pracowników administracyjnych,
e) ustala zasady zapisu na kursy,
f) ustala wysokość opłaty za kurs/szkolenie,
g) ustala roczny plan zajęć Szkoły,
h) ustala rozkład materiału oraz plan nauczania,
g) pełni stanowisko metodyka szkolnego,
h) opracowuje siatkę godzin, wielkość grup oraz ilość godzin dla poszczególnych Uczestników kursu/szkolenia,
i) zatwierdza harmonogram nauczania,
j) zwołuje zebrania z lektorami oraz pracownikami administracyjnymi,
k) rekrutuje lektorów i Uczestników szkolenia/kursu,
l) rekrutuje pracowników administracyjnych,
m) podpisuje Certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia
n) rozpatruje reklamacje i uwagi dotyczące przebiegu kursu/szkolenia,
o) przygotowuje arkusz hospitacyjny i hospituje lektorów,
p) przygotowuje ankiety ewaluacyjne dla uczestników szkolenia/kursu,
r) nadzoruje wykonywanie obowiązków BHP przez pracowników szkoły,
s) nadzoruje procedurę wdrażania nowych pracowników,
t) pełni funkcję administratora danych osobowych,
u) podpisuje umowy z:
– lektorami
– Uczestnikami kursu/szkolenia,
– Wydawnictwami językowymi,
– placówkami edukacyjnymi wykonującymi zadania na rzecz Szkoły.

Rozdział 3
Organizacja zajęć

1. Organizacja zajęć w English Language Education oparta jest na regulaminie prowadzenia zajęć oraz odpowiednich zarządzeń Dyrektora Szkoły.
2. Liczba godzin zajęć w danym roku szkolnym ustala dyrektor zgodnie z przyjętym ramowym planem nauczania.
3. Kursy oraz szkolenia prowadzone są w okresie roku szkolnego oraz w okresie wakacyjnym. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu zaistnienia dni ustawowo wolnych, zostaną odrobione w
terminie dostosowanym do potrzeb Uczestników oraz lektora.
4. Termin przeprowadzenia kursu/szkolenia jest ustanowiony w warunkach umowy. W szczególnych sytuacjach możliwe jest wcześniejsze skończenie kursu/szkolenia pod warunkiem
zrealizowania wszystkich godzin kursu/szkolenia, oraz wcześniejszym uzyskaniu zgody grupy biorącej udział w kursie/szkoleniu. English Language Education (ELE) zastrzega sobie prawo do
odwołania 20% zajęć po wcześniejszym uzyskaniu zgody Uczestników kursu/szkolenia oraz  wspólnemu uzgodnieniu terminu odrobienia zajęć, jednak w okresie trwania umowy.
6. Zajęcia prowadzone są w ramach jednostek lekcyjnych (45min oraz 60min). Przewidziane są następujące bloki lekcyjne: 1/45min. w tygodniu, 2/45min. tyg., 3/45min. tyg., 4/45min. Tyg,
1/90min. tyg, 2/90min. tyg, 3/90min. tyg, 4/90min. tyg, 1/60min. tyg, 2/60min. tyg, 3/60min. Tyg, 4/60min. tyg. W przypadkach indywidualnych możliwe są inne podziały jednostek lekcyjnych
oraz częstotliwość odbywania.
7. W przypadku zajęć grupowych liczba słuchaczy w grupie może wahać się od 4 do 10 osób. W przypadku zajęć indywidualnych cena za kurs/szkolenie ustalana jest indywidualnie w zależności
od potrzeb Uczestnika oraz zaawansowania językowego.
8. Szkoła English Language Education korzysta z platformy e-learningowej MOODLE. Pełni ona następujące funkcje:
a) umożliwia udostępnienie dodatkowych materiałów z kursu/szkolenia,
b) sprawdzenie, poprzez testy, wiadomości Uczestnika,
c) udostępnianie linków do materiałów multimedialnych z możliwością umieszczenia komentarza i przesłania go do innych uczestników kursu,
d) przesłania materiałów dla Uczestników nieobecnych na zajęciach.

Rozdział 4
Zasady przyjmowania Uczestników kursu/szkolenia

1. Proces rekrutacji odbywa się według następujących zasadach:
a) Zgłoszenia na kurs/szkolenie można dokonać przy pomocy poczty elektronicznej, formularza rejestracji on-line lub telefonicznie . Na tym etapie potrzebne są dane osobowe, takie jak Imię
i Nazwisko, rok urodzenia oraz numer telefonu,
b) Po otrzymaniu zgłoszenia, osoba otrzymuje placement test czyli test diagnostyczny, który pozwoli określić poziom językowy. Test może być wypełniony w miejscu wskazanym przez
English Language Education lub On-line. Test na tym etapie nie jest obowiązkowy.
c) W kolejnym wskazana jest wizyta siedzibie firmy lub w miejscu przez nas wskazanym. Lektor lub pracownik sekretariatu po analizie złożonego testu zaproponuje grupę o odpowiednim
poziomie językowym.
d) Uczestnik zostanie poinformowany o możliwych terminach oraz godzinach kursu/szkolenia.
e) Na życzenie Uczestnika, procedura o której mowa w punkcie c), d) może być przeprowadzona on -line. Niezbędne jest jednak dostarczenie umowy oraz wpłacenie zaliczki przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
f) Warunkiem zapisania się na wybrany kurs jest uiszczenie zaliczki na poczet rezerwacji w wysokości 10% wartości całego kursu. Zaliczka może być wpłacona w siedzibie szkoły lub przelewem na konto bankowe: English Language Education. Nauczanie języka angielskiego.  dr Marcin Rogalski, nr rachunku 65 1140 2004 0000 3102 7763 7879, z dopiskiem: zaliczka, Imię i Nazwisko Uczestnika.
g) Uczestnik kursu/szkolenia jest proszony o podpisanie umowy, przeczytanie i zaakceptowanie regulaminu Szkoły oraz podpisanie niezbędnych zgód wynikających z przetwarzania danych
osobowych.

Rozdział 5
Prawa i obowiązki Słuchaczy kursu/szkolenia

1. Słuchaczem kursu/szkolenia jest każda osoba, która w wyniku rekrutacji zostanie wpisana przez Dyrektora na listę Uczestników kursu/szkolenia.
2. Zasady rekrutacji zostały opisane w Rozdziale 4 niniejszego statusu.
3. Uczestnicy mają prawo oczekiwać ze strony English Language Education (ELE), że:
a) zostaną zrealizowane cele merytoryczno/praktyczne kursu/szkolenia.
b) szkolenie zostanie przeprowadzone w komfortowych warunkach pracy z uwzględnieniem odpowiedniego zaplecza dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.
c) prowadzący szkolenie będzie posiadał odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak również dydaktyczne uwzględniające specyfikę pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą lub dziećmi.
d) jeżeli wystąpią w umowie, zostaną uwzględnione inne warunki przeprowadzenia szkolenia/kursu.
e) prowadzący szkolenie będzie oceniał Uczestników w sposób obiektywny i jawny.
f) będą mieli pełną informację na temat programu nauczania, form i terminów weryfikowania wiedzy zdobytej w czasie kursu/szkolenia, sposobów weryfikowania zdobytej wiedzy
terminów rozpoczęcia i zakończenia kursu/szkolenia, sposobu reklamacji oraz form rekompensaty, jeżeli reklamacja będzie zasadna.
g) będą mieli możliwość zapoznania się z regulaminem i statutem Szkoły.
h) bezpłatnego korzystania z platformy e-learningowej MOODLE.
i) otrzymania darmowych materiałów wynikających z umowy,
j) nie będą dyskryminowani ze względu na przekonania.
4. Uczestnik jest zobowiązany do:
a) uczestniczenia w kursie/szkoleniu, a nieobecności na zajęciach zostaną usprawiedliwione.
b) dostosowania się do reguł panujących w grupie, opierających się na zasadach współżycia społecznego.
c) w miarę swoich możliwości brania udziału w zadaniach zorganizowanych przez prowadzącego, a niezbędnych do zrealizowania celów merytoryczno/praktycznych kursu/szkolenia.
d) przestrzegania regulaminu Szkoły
e) dbania o mienie Szkoły
f) samodzielnej pracy podczas prac kontrolnych

Rozdział 6
Prawa i obowiązki Lektorów

1. Lektorem w English Language Education jest osoba z którą dyrektor Szkoły podpisał umowę o  świadczenie usług edukacyjnych, polegających na nauczaniu języka angielskiego w siedzibie Szkoły lub w miejscu wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
2. Lektorzy mają prawo do:
a) odpowiednich warunków pracy umożliwiających przeprowadzenie zajęć edukacyjnych,
b) odpowiednio przygotowanego zaplecza umożliwiającego lektorom złożenie swoich rzeczy osobistych i przygotowanie się do zajęć,
c) ustalenia zasad prowadzenia zajęć w porozumieniu z dyrektorem Szkoły.
d) korzystania z zaplecza dydaktycznego Szkoły.
3, Lektorzy są zobowiązani do:
a) wykonywania powierzonych obowiązków z należytą starannością,
b) bezstronnego i obiektywnego oceniania,
c) poszanowania godności Uczestnika kursu/szkolenia,
d) dbania o dobre imię Szkoły,
e) przeprowadzenia zajęć zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i siatką godzin,
f) przeprowadzenia zajęć zgodnie z zaleconym programem nauczania,
g) systematycznego uzupełniania obecności w dzienniku zajęć lekcyjnych,
h) systematycznego wystawiania ocen cząstkowych i semestralnych w dzienniku lekcyjnym
i) informowania rodziców Uczestników niepełnoletnich o wynikach w nauce,
j) informowania Uczestników o wynikach testów oraz terminach sprawdzianów,
k) doskonalenia warsztatu pracy oraz uzupełniania wiedzy merytorycznej,
l) realizacji zaleceń dyrektora Szkoły,
m) dbania o mienie Szkoły,
n) nieujawniania informacji mogących naruszać dobro osobiste Uczestników szkolenia/kursu.
o) wypisywania na koniec zajęć zaświadczeń o ukończeniu kursu,
p) przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa Uczestników zajęć.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

1. Zmiany statusu Szkoły dokonuje organ prowadzący,
2. Niniejszy statut Szkoły wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 r.

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

  • Poniedziałek9am - 6pm
  • Wtorek9am - 6pm
  • Środa9am - 6pm
  • Czwartek9am - 6pm
  • Piątek9am - 6pm
  • SobotaZamknięte
  • NiedzielaZamknięte