Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku słuchacza/ uczestnika kursów szkoły językowej

 

Klauzula informacyjna przy wykorzystaniu wizerunku słuchacza/ uczestnika kursów szkoły językowej English Language Education dr Marcin Rogalski 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest English Language Education dr Marcin Rogalski w Białymstoku, ul. Ciepła  3a/4, 15-472 Białystok, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Językowej Marcina Rogalskiego; zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
biuro@englishlanguage.edu.p

 1. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usługi edukacyjnej, na podstawie zawartej umowy oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. 
 2. Zakres danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie, w czasie trwania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze świadczenia usługi edukacyjnej. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. 
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. 
 5. Dane nie będą transferowane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
 6. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy na świadczenie usług edukacyjnych i uczestnictwa w wybranym kursie. Brak ich może skutkować brakiem możliwości realizacji zadań objętych umową

                                                              

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

 • Poniedziałek9am - 6pm
 • Wtorek9am - 6pm
 • Środa9am - 6pm
 • Czwartek9am - 6pm
 • Piątek9am - 6pm
 • SobotaZamknięte
 • NiedzielaZamknięte