Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników English Language Education dr Marcin Rogalski

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników
English Language Education dr Marcin Rogalski 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest English Language Education dr Marcin Rogalski w Białymstoku, ul. Ciepła 3a/4, 15-472 Białystok, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Językowej Marcina Rogalskiego; zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem
  e-mail: biuro@englishlanguage.edu.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w następujących celach:
 1. zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę zawartej z Administratorem, na podstawie art. 221  Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wykonywania obowiązków określonych w przepisach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia
  i archiwizacji akt osobowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO; 
 3. realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 4. korzystania przez Pana/Panią ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
 5. realizowania obowiązków pracowniczych w zakresie udostępniania Pana/Pani danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu służbowej poczty elektronicznej i numeru telefonu, np. w systemach informatycznych i stronach internetowych Administratora;
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) przez okres zatrudnienia i okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zatrudnieniem, przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami obowiązującego prawa. 
  1. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, NFZ, Urzędy Skarbowe lub inne uprawnione podmioty publiczne). Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione także dostawcom usług lub rozwiązań technicznych/ organizacyjnych (dostawcy, usług IT, firmy kurierskie, pocztowe, ubezpieczyciele, firmy archiwizujące dokumenty podmioty przeprowadzające szkolenia, usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom audytorskie) zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Państwa dane osobowe mogą również być udostępnione partnerom, kontrahentom i klientom, wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika. Pana/Pani dane osobowe mogą być również ujawnione stosownym organom państwowym  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 

 1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO;
 5. przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie
  art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa i inne przepisy szczególne, m.in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę, Administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane do momentu wycofania zgody. Po wskazanym okresie dokumenty pracownicze zostaną zniszczone. 
 3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości poszczególnych celów wskazanych powyżej. 

 

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

 • Poniedziałek9am - 6pm
 • Wtorek9am - 6pm
 • Środa9am - 6pm
 • Czwartek9am - 6pm
 • Piątek9am - 6pm
 • SobotaZamknięte
 • NiedzielaZamknięte