Egzaminy

IELTS, TELC, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, TGLS, PIPPLET, WIDAF

Uznane na całym świecie

Sob - Nie ZAMKNIĘTE

Pon - Pt 8.00 - 18.00

HOTLINE: +48 606 649 455

 

Klauzula informacyjna RODO dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Klauzula informacyjna RODO dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych
English Language Education dr Marcin Rogalski 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016 r.) dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest English Language Education dr Marcin Rogalski w Białymstoku, ul. Ciepła 3a/4, 15-472 Białystok, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Językowej Marcina Rogalskiego; zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem
  e-mail: biuro@englishlanguage.edu.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w następujących celach:

1) realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze zleceniobiorcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z właściwymi przepisami kodeksu cywilnego – przez okres współpracy, 

2) zapłaty za realizację umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze zleceniobiorcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy, 

3) realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy – w celu realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

4) realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno – rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO) – przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiary emerytury lub renty, 

5) realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, 

6) realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie, 

7) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) przez okres zatrudnienia i okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zatrudnieniem, przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami obowiązującego prawa. 

  1. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa (m.in. ZUS, NFZ, Urzędy Skarbowe lub inne uprawnione podmioty publiczne). Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione także dostawcom usług lub rozwiązań technicznych/ organizacyjnych (dostawcy usług, podmioty certyfikujące, firmy kurierskie, pocztowe, ubezpieczyciele, firmy archiwizujące dokumenty podmioty przeprowadzające szkolenia, usług prawnych i doradczych, kancelariom prawnym, firmom audytorskie) zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Państwa dane osobowe mogą również być udostępnione partnerom, kontrahentom i klientom, wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika. Pana/Pani dane osobowe mogą być również ujawnione stosownym organom państwowym  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 

 1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
 2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO;
 5. przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie
  art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa i inne przepisy szczególne, m.in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę, Administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane do momentu wycofania zgody. Po wskazanym okresie dokumenty pracownicze zostaną zniszczone. 
 3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości poszczególnych celów wskazanych powyżej. 

 

 

Zapisz się na kurs


Godziny pracy

 • Poniedziałek9am - 6pm
 • Wtorek9am - 6pm
 • Środa9am - 6pm
 • Czwartek9am - 6pm
 • Piątek9am - 6pm
 • SobotaZamknięte
 • NiedzielaZamknięte